سلام بر "مرد"زندگیم!

همیشه مرد بمان!

روزتان مبارک آقای هم پر!

هر روز که نه،اما روزهایی که دلم بوی آسمان می دهد و حواسم پرت دنیا نیست با خودم عهد می بندم که  دختر حضرت مادر باشم ...برایت همسری کنم شبیه مادرم نه شبیه...بگذریم ...

با این همه یکی از دغدغه هایم این بوده و هست که  مبادا زمینیت کنم...می خواهم یاوری باشم برای جدا شدنت ...بالی برای پر کشیدنت...

خانه ای نسازیم برای چسبیدن به دنیا ...کنارهم... زیرسایه ی مولا سکوی پرواز بسازیم...این راه پر نشیب البته که هم پر می خواهد...هم پری که کنارش بشود تمرین بودن در بهشت کرد...بشود با بازی کردن به دنیا و شکست مرحله به مرحله ی غول هایش خانه ی قبر آرام تری ساخت...

می دانم که شیفته ی امیرالمومنینی و در دلت قند آب می شود امشب از اینکه روز میلاد سرورت را روز تو می دانند...و من هم قند توی دلم آب می شود از اینکه مرد خانه م مردانگی را در مدرسه حضرت پدرش می آموزد...به شما افتخار میکنم و دعا میکنم مالت را،خانواده و جانت را بر سر ولایش ببازی...